മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിപാടുകൾ നടത്താൻ പണം സ്വീകരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും വെബ് സൈറ്റുകളെയോ മറ്റ്‌ ഇടനിലക്കാരെയോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു. | Mannarasala Temple has not authorized any third party websites to collect money online for performing poojas or offerings in the temple.
Temple Timing: 05:00AM-12:00PM & 05:30PM - 07:30 PM
+91 479 2413214 | info@mannarasala.org

Of all the places of Serpent worship in the world. there is none that is more benign, oweinspiring and legendary than Mannarasala, as blessed and envisaged by Lord Parasurama, the creator of Kerala. In the light of experience, many devotees who have experienced and heard about the miraculous powers of the serpents and the presiding deities here, tell many stories about Mannarasala temple. It is not a rare thing to see the same serpent appear in the same location for a number of days in the temple premises. On the steps of the gatehouse, on the hedgerows, among the creepers; those who perform bhajanam in the temple can stand very close at any time and pray.
Mannarasala Amma
The beliefs and rituals associated with the Mannarasala temple are different from most other temples
Uruli Kamazhthu
Uruli Kamazhthu in Nilavara is one of the most popular devotee offering in Mannarasala

© 2010 mannarasala.org, all rights reserved,
This website developed & dedicated to Mannarasala Sree Nagaraja Temple by subash melthundathilVisits

Top
Home | About the Temple  |  Festivals  | Photo Gallery  | Mannarasala Amma  | Uruli Kamazhthu  | Guest House  |  Guest Book  | Location  |  Contact us